Program ČSSD Benešov

Chceme, aby Benešov byl dobrým místem pro život. Co je dobré, necháme fungovat, co je špatné, musíme společně změnit. Chcete také?


1. VĚTŠÍ TRANSPARENTNOST V PRÁCI MĚSTKÉHO ÚŘADU A LEPŠÍ KOMUNIKACI S OBČANY.

- větší otevřenost názorům a potřebám benešovských občanů

- cílem je dát občanům možnost podílet se aktivně na řešení zásadních problémů, využít i formu referenda a anket

- spoluúčast občanů při tvorbě a čerpání rozpočtu města

- možnost komunikace s úřadem on-line 24 hodin denně

- zlepšit efektivitu práce úředníků a samotnou komunikaci mezi jednotlivými odbory


2. ZVÝŠIT EFEKTIVITU ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ A STÁTNÍCH DOTACÍ

- více a lépe využít nabízených možností k čerpání peněz z evropských fondů

- stejným způsobem využívat možnost čerpání z národních fondů a dotačních titulů

- využít pomoc odborníků, odborné poradenství poskytnout i sdružením a spolkům, atd.


3. EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

- rozpočet musí být využit především ve prospěch občanů a ti by měli mít na tvorbě a čerpání rozpočtu města svůj podíl

- lepší a efektivnější využití zdrojů a majetku města – pozemků a budov

- provedeme audit zakázek města a jeho společností, včetně personálního auditu

- přehodnotíme výnosnost nájemních smluv


4. ŘEŠIT BYTOVOU OTÁZKU MĚSTA

- nebudeme nutit nájemníky ke koupi městských bytů, ani jejich byty neprodáme jinému zájemci

- budeme modernizovat stávající bytový fond

- využijeme výsledky auditu o současném využívání a stavu bytového fondu

- vytvoříme podmínky pro vznik dalších sociálních a startovacích bytů pro mladé

- vytvoříme možnost k uvolnění městských pozemků k výstavbě rodinných domků a to nejen v Benešově, ale i v přilehlých osadách

- nezapomeneme ani na bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou


5. VÍCE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

- město by mělo pomáhat vytvářet nová pracovní místa, např. vytvořením podmínek pro investory

- nová pracovní místa by mohla vzniknout i změnou struktury samotného úřadu – jsme okresní město, které nemá odbor školství…

- budeme spolupracovat se státními orgány a místními podnikateli a firmami, které chceme podporovat


6. ŘEŠIT PROBLEMATIKU MLADÝCH RODIN A MAMINEK S MALÝMI DĚTMI

- budeme jednat o navýšení kapacity mateřských školek a jeslí

- podpoříme vznik dětských skupin a hlídání dětí v rámci firem a podniků

- podpoříme mimoškolní aktivity dětí

- pomůžeme maminkám nastartovat jejich pracovní kariéru

- rozšíříme na území města dětská hřiště a budeme chtít vybudovat tzv. bezpečná hřiště


7. ZLEPŠIT BEZPEČNOST A ČISTOTU MĚSTA

- efektivnějším řízením městské policie a určením priorit práce městských strážníků

- městská policie musí svým vystupováním a jednáním budit nejen respekt, ale i důvěru občanů

- posílíme počet a četnost hlídek v problémových částech města a městským strážníkům vytvoříme podmínky pro lepší výkon jejich práce

- zlepšíme součinnost městské policie a PČR

- rozšíříme a doplníme bezpečnostní kamerový systém

- více budeme sledovat provoz heren a kasin a regulovat hazard na území Benešova

- zajistíme dodržování nočního klidu

- klademe důraz na prevenci a přednášky v rámci školní výuky

- městské parky a odpočinkové zóny musí sloužit lidem, ne drogově závislým

- na úklidu města by se měli podílet i lidé, kterým město umožňuje pobyt na adrese MÚ


8. ZLEPŠIT DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU MĚSTA

- včas budeme informovat občany o změnách dopravy a stavebních úpravách komunikací ve městě

- budeme se věnovat údržbě ulic a chodníků nejen v centru města

- zkrátíme placené parkovací doby

- budeme pokračovat v jednání o obchvatu Benešova a ulehčení dopravy ve městě

- zvýšíme bezpečnost chodců v místech jako je nádraží, školy,…

- chceme pokračovat ve výstavbě osvětlených přechodů pro pěší

- chceme zjednodušit cestu pěším na zámek Konopiště

- budeme účinně regulovat rychlost na vybraných komunikacích

- zajistíme lepší dopravní obslužnost MHD v odlehlých lokalitách města, případně i v přilehlých osadách

- budeme lépe koordinovat trasy MHD a příjezdy na vlakové a autobusové nádraží


9. ROZŠÍŘIT VOLNOČASOVÉ AKTIVITY BENEŠÁKŮ

- chtěli bychom vybudovat nový atletický stadion pro dospělé i děti

- chtěli bychom více investovat do hřišť a jejich modernizace pro míčové hry s volným vstupem

- majitelům psů bychom rádi nabídli oplocený prostor k volnému venčení jejich mazlíčků

- chceme rozšířit tzv. odpočinkové zóny v centru města

- budeme podporovat možnosti rekreace, sportu a zábavy

- zlepšíme informovanost občanů o těchto aktivitách


10. DOBŘE NAKLÁDAT S MĚSTSKOU ZELENÍ A S ODPADY

- budeme dále modernizovat technické služby

- zefektivníme a zlevníme péči o městskou zeleň např. formou možné spolupráce se zemědělskou školou

- nebudeme zbytečně kácet vzrostlé stromy a zeleň

- v rámci péče o zeleň chceme postupně rozšířit zelené plochy i v centru města

- údržbu vzrostlých stromů chceme provádět citlivě a především tam, kde je to potřeba z bezpečnostních důvodů

- chceme zlepšit nakládání s odpady

- pro občany zajistíme instalaci a svoz kontejnerů na bioodpad

- zvážíme možnost výstavby městské kompostárny

- chceme vytvořit efektivnější systém placení a svozu komunálního odpadu (více typů svozových paušálů)

- chceme efektivnější svoz bioodpadu, větší propagaci využití tohoto typu odpadu, finanční zvýhodnění


11. ROZVÍJET ŠKOLSTVÍ, KULTURU A VEŘEJNÉ DĚNÍ

- je potřeba více prohloubit spolupráci se Středočeským krajem

- můžeme investovat více peněz do školských stravovacích zařízení

- klademe důraz na podporu mimoškolních aktivit, sportu a kultury prostřednictvím zájmových kroužků a spolků

- upevníme spolupráci s organizacemi státní správy a regionálních neziskových organizací

- oživíme povědomí o historii města a význačných občanech

- chceme lépe využít prostory pro výstavy a investovat do jejich údržby

- podporujeme zájmové spolky a sdružení

- podporujeme realizace významných společenských, sportovních a kulturních událostí

- zvýšíme kvalitu a společenský přesah kulturních akcí pořádaných městem

- podporujeme rozvoj turistiky a propagaci a hledání dalších turisticky zajímavých lokalit v okolí města

- podpoříme autory i tisk publikací, které mapují historii i současnost Benešova


12. ZAJISTIT PRVNÍ POMOC LIDEM V TÍŽIVÉ SITUACI A „BEZBRANNÝM“

- chceme mít pro naše občany „domovské právo“

- podporujeme důchodce, využití jejich volného času, větší možnost postarat se o seniory, dostupnost lékařské péče, zajištění odborné asistenční služby atd.

- chceme vytvořit sociální a startovací byty

- chceme pomoci matkám samoživitelkám

- zajistíme bezplatné poradenství v tíživých situacích, stejně jako v jednání s úřady

- zajistíme první materiální pomoc….


Všechny plány se nedají shrnout do několika bodů. A také je potřeba vycházet z reálných možností města. Nechceme slibovat něco, co bychom nebyli schopni splnit.

KOMUNÁLNÍ POLITIKA NENÍ O DOGMATECH A IDEOLOGII, ALE JE PŘEDEVŠÍM O LIDECH A O JEDNÁNÍ A NASLOUCHÁNÍ POTŘEBÁM LIDÍ.

Jsme otevřeni všem, kteří mají o životě v Benešově podobné představy a chtějí udělat z Benešova dobré místo pro život…  „BENEŠÁCI – SPOJME SE“(Kliknutím se dostanete na větší fotografii.)